header

Onze diensten

 

Inhoudelijke informatie over onze meteorologische dienstverlening is beschreven in onderstaande punten.  

Onderzoek en analyse
Wij verrichten meteorologisch onderzoek op bestaande en nieuwe meetlocaties in landelijk en stedelijk gebied volgens een internationaal vastgestelde procedure.
Bij een dergelijk onderzoek is de doelstelling (het meetdoel) van essentieel belang, immers kwaliteit en representativiteit van een meetlocatie zijn een absolute voorwaarde voor betrouwbare meetdata.
Tevens doen wij onderzoek naar de dichtheid en spreiding van meteorologische meetlocaties. Na analyse van de bevindingen adviseren wij over het aantal locaties welke nodig zijn voor een dekkend  meetnet.   Een voorbeeld is een dekkend meetnet van neerslaglocaties (grondstations) in relatie tot neerslagdata verkregen met behulp van radarmeting.

Procedure: 

  Visueel onderzoek van de omgeving en nabije obstakels
  360 graden scan van relevante obstakels, bijv. bomen(rijen), gebouwen, masten, tijdelijke objecten, enz. op ruimtehoek, afstand en hoogte van het object
●  Beschrijving gescande obstakels: type obstakels, relatieve obstakelhoogte (= obstakelhoogte / obstakelafstand), sector in booggraden
  Inverse relatieve hoogte van obstakels vastleggen in cirkelgrafiek (responsie 10 of 20 booggraden) met onderscheid aaneengesloten obstakels en losse obstakels
●  Kwadrant foto’s van de omgeving van de meetlocatie vervaardigen: N,O,Z,W
  Beschrijving maken van type landschap, plus luchtfoto
  Toetsing toegankelijkheid van de beoogde meetlocatie voor inspectie en onderhoud plus beoordeling toegankelijkheid terrein voor onbevoegden


Ruimtelijke inspectie
Zodra een meetopstelling is gerealiseerd en operationeel in gebruik is genomen, wordt er vaak van uitgegaan dat de meetomstandigheden, ruimtelijk gezien, niet meer veranderen. Echter, bomen en struiken groeien en dat gebeurt meestal geleidelijk, waardoor het lijkt of er niets verandert. Naast ruimtelijke omstandigheden kunnen tal van andere oorzaken genoemd worden (bijv. sensorvervuiling) die de meting(en) nadelig zullen beïnvloeden.

Essentieel is dat een meetlocatie en sensor blijven voldoen aan de gestelde eisen. Met andere woorden, de kwaliteit en representativiteit van de meetlocatie en de in gebruik zijnde sensor moeten te allen tijde gegarandeerd zijn. Voor een goede kwaliteitsborging wordt daarom geadviseerd om een meetlocatie frequent te laten inspecteren (zie tabel).

Bij een ruimtelijke inspectie wordt te velde de omgevingssituatie (0-360 booggraden) getoetst aan de nationale en internationale normen van het KNMI en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Veranderingen ten opzichte van de laatst verrichte ruimtelijke inspectie worden vastgelegd (o.a. met behulp van laser vanaf de sensoropstelling). Het gaat dan met name om de afstand, hoogte en ruimtehoek van relevante obstakels die mogelijk van invloed kunnen zijn op de meting(en).

AMO-meteo beoordeelt of de kwaliteit en de representativiteit van de meting(en) in alle richtingen (0-360 booggraden) adequaat is. Om de kwaliteit van een meetpunt voor bijv. neerslag of wind aan te geven, wordt per variabele een klasse toegekend. Bij deze classificatie spelen de omgevingsfactoren (ruimtelijke omstandigheden) een doorslaggevende rol. Een toegekende klasse kan in de tijd veranderen indien er sprake is van relevante, gewijzigde ruimtelijke omstandigheden.

Onze opdrachtgever ontvangt een inspectierapport ‘ruimtelijke inspectie’ met daarin de bevindingen van het veldonderzoek. Indien van toepassing worden in het rapport actie- / verbeter- en/of aandachtspunten aangegeven.


Productbeoordeling
AMO-meteo adviseert over meteorologische producten die via het KNMI of verschillende bedrijven beschikbaar zijn of tegen kosten worden aangeboden.
Er zijn tal van meteorologische producten, een daarvan is radarneerslag. Met een dergelijk product kan een ruimtelijk beeld worden verkregen van de neerslag die het aardoppervlak bereikt. Hierdoor kan een gebruiker
beschikken over actuele en gebiedsdekkende neerslaginformatie op basis van radarcomposiet beelden. Er is een aantal commerciële bedrijven die een radarneerslagproduct aanbieden.

Wij adviseren onze klanten over radarneerslag daar waar het gaat om:

 de kwaliteit en betrouwbaarheid van dit product
  hoe transparant het product is
 of het voldoet aan uw doelstelling
 verhouding prijs/kwaliteit


Offerte beoordeling
AMO-meteo adviseert zijn klanten ten aanzien van offertes die de klant, op haar verzoek, heeft ontvangen van commerciële leveranciers voor de levering van meteorologische sensoren. Omdat wij als AMO-meteo onafhankelijk in de markt staan, immers wij verkopen geen sensoren en/of meteorologische producten, kunnen wij u onafhankelijk en objectief adviseren.
Wij beoordelen uw offerte inhoudelijk op:

 technische specificaties van de aangeboden sensor(en)
 lab- en praktijkonderzoek (door WMO/KNMI) t.a.v. de aangeboden sensoren
 de sensorkwaliteit ten aanzien van bedrijfszekerheid in de praktijk
 prijs/kwaliteitverhouding

Indien geoffreerd tevens op:

 onderhoudsplan (preventief / correctief onderhoud)
 procedure ijking / calibratie van de sensor(en)


Sensorkeuze
De keuze van een sensor (of van sensoren) is belangrijk en moet weloverwogen worden gedaan.  Er is op de markt een ruime keuze aan meteorologische sensoren met dito technische specificaties.
Welke sensor past het best bij uw meetdoel en wat is daarbij van belang!

 nauwkeurigheid (technische specificaties)
 temporele resolutie
 bedrijfszekerheid in de praktijk
 sensoronderhoud / sensor-ijking

Wij adviseren onze klanten onafhankelijk en objectief over type sensoren die geschikt zijn voor het (beoogde) meetdoel.


Datavalidatie
Het inzamelen en verstrekken van ongevalideerde meteorologische data is riskant en niet aan te bevelen. Immers, data kunnen door allerlei oorzaken ontbreken of fout zijn door bijvoorbeeld:

 technische problemen in de sensor
  tijdens procedure van inwinnen
  tijdens het datatransport

Ook door externe factoren kunnen meetfouten optreden, bijvoorbeeld door een (tijdelijk) obstakel nabij de sensor(en). Door middel van datavalidatie kan worden vastgesteld of gegevens ontbreken of verdacht zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat een verdachte waarde niet per definitie fout hoeft te zijn.
Wij adviseren u over datavalidatie en kunnen voor u meetreeksen valideren en analyseren.


Beheer, toezicht en onderhoud

Meteorologische metingen geschieden over het algemeen automatisch. Dat wil echter niet zeggen dat nooit meer omgekeken hoeft te worden naar de instrumenten en de meetomstandigheden.
Uit ervaring blijkt maar al te vaak dat het beheer ‘toezicht en sensor onderhoud’ van een meetpunt onvoldoende is. Voor een kwalitatief goede en representatieve meting is het essentieel dat het toezicht en het sensoronderhoud goed geborgd zijn.

Wij adviseren u over beheer ‘toezicht en onderhoud’ van een meteorologische sensor (of sensoren) op een meetpunt:

  met welke frequentie en op welke wijze vindt controle van de sensor(en) plaats
  op welke wijze vindt het onderhoud van een sensor plaats
  met welke frequentie vindt ijking/calibratie van een sensor plaats

AMO-meteo kan in combinatie met een ruimtelijke inspectie van de meetlocatie zorgen voor onderhoud en ijking van de sensor(en).